مجله پنجره

هفته نامه فرهنگی سیاسی پنجره

مجله پنجره

هفته نامه فرهنگی سیاسی پنجره

هفته‌نامه «پنجره» به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی و به سردبیری سید مرتضی فاطمی هر شنبه منتشر می شود.

فریدالدین حدادعادل جانشین مدیر مسئول می باشد.