سه شنبه  16 آذر 1395 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]